panorama kościoła i kapliczki nocą
panorama kościoła zimą
panorama kościoła i dzwonnicy zimą
widok ołtarza głównego
widok na chór

Baner

Przedszkole integracyjne "Iskierka"

.

Trwają zapisy na kolejny rok nauki.

Zapraszamy

.

Integracyjna Szkoła Podstawowa

.

 

Nauka trwa!

Zachęcamy do zapisów na następne lata

.

Stowarzyszenie Dzieci Targówka

.

Prosimy o wskazywanie SDT

jako odbiorcę 1% z Państwa PIT-ów

.

Godziny odprawiania Mszy świętych:

W NIEDZIELE: o godzinie 9.00, 11.00 (z udziałem dzieci),       12.15 (z wyjątkiem wakacji)  i 16.30.  

W dni powszednie: o godz. 7.15 (z wyjątkiem wakacji) i 18.00. W Adwencie o godz. 7.00 (RORATY).

Spowiedź św.: niedziele - przed  Mszą św.,  dni powszednie - przed Mszą św.

Stowarzyszenie Dzieci Targówka

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.” I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Ewangelia według świętego Marka Mk 10, 13

Stowarzyszenie Dzieci Targówka posiada status OPP od 2006 roku.

Środki pozyskane w poprzednich latach zostały przeznaczone na:

 - Ogólnie na działania statutowe

 - Konkretny program/cel

-  Koszty bieżące działania kół zainteresowań: fotograficzne, modelarskie, taneczne, korepetycje. Wycieczki.

Działalność fundacji jest możliwa dzięki pracy społecznej wolontariuszy i darom serca.

W zeznaniu podatkowym należy podać nr  KRS 0000219413

 – cel szczegółowy: darowizna na cele statutowe.

 

Drodzy Darczyńcy Stowarzyszenia Dzieci Targówka!

Dzięki Waszemu corocznemu wsparciu przez 1% podatku możemy zajmować się dziećmi, które pomocy naprawdę potrzebują.

Pokazujemy im świat zabierając na wyprawy wakacyjne, wyjazdy do kina, teatru, muzeum, umożliwiając spełnianie pasji sportowych.

Pracujemy z nimi poprzez programy wyzwalające ich aktywność i inicjatywę.

Dziękując serdecznie wszystkim naszym Szanownym Darczyńcom za dotychczasowe towarzyszenie nam w działaniach na rzecz ubogich dzieci z Targówka zachęcamy w tym roku do wpłaty 1% na nasze Stowarzyszenie.

 

Co należy uczynić, aby 1,5% swojego podatku przekazać na cele organizacji pożytku publicznego?

Przy składaniu rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2022 roku, które należy złożyć na druku PIT-37, w części “K” poz. 147 tego zeznania należy podać numer KRS czyli 0000219413,

Następnie należy obliczyć kwotę stanowiącą 1,5% wartkości podatku i zaokrąglić w dół do pełnych dziesiątek groszy.

Obliczoną kwotę należy wpisać w poz.148 na druku PIT-37.

W poz. 149 piszemy: "darowizna na cele statutowe”

 

Przykład:

Podatek należny to 2538,00 złotych,

1,5% z tej kwoty to 38,07 złotych.

Po zaokrągleniu w dół kwota ta wyniesie 38,00 złotych.

 

 

Stowarzyszenie „Dzieci Targówka”, ul. Księcia Ziemowita 39, 03-788 Warszawa
Tel. (0..22) 679 41 46, NIP: 5242518223,
Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 44 1090 1043 0000 0001 0306 4305

Cele i zasady

DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA „Dzieci Targówka”

Celem Stowarzyszenia jest nie zarobkowa działalność społeczna, charytatywna, wychowawcza, edukacyjna oraz polegająca na krzewieniu tradycji i ochronie dóbr kultury wśród społeczności lokalnych skupiających rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zaniedbane oraz dotknięte bezrobociem, w szczególności wśród dzieci z takich rodzin.

Szczególnym celem działania Stowarzyszenia, w ramach celu podstawowego określonego w ust. poprzedzającym, jest działalność na rzecz społeczności tzw. Targówka Przemysłowego w Warszawie.

Stowarzyszenie realizuje swój cel przez:

organizowanie zajęć wychowawczych i edukacyjnych, wyjazdów wypoczynkowych oraz innych form rozwoju oraz aktywnego spędzania czasu dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz dzieci z takich rodzin,

organizowanie pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz dzieci z takich rodzin,

prowadzenie akcji dobroczynnych na rzecz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz dzieci z takich rodzin,

organizowanie imprez publicznych oraz inne działania mające na celu promocję i rozwój terenów zamieszkiwanych przez społeczności skupiające rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,

wydawanie oraz rozpowszechnianie materiałów mających na celu przybliżenie i rozpowszechnienie celów Stowarzyszenia oraz z tymi celami związanych,

wspieranie renowacji obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenach zaniedbanych, mało rozwiniętych
i zamieszkiwanych przez rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz adaptacji takich obiektów dla realizacji celów Stowarzyszenia,

tworzenie miejsc i obiektów służących realizacji celów Stowarzyszenia (placówek działalności dobroczynnej, wychowawczej, edukacyjnej, muzeów, itp.),

współpracę z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,

wydawanie materiałów związanych z realizacją celów Stowarzyszenia,

finansowanie działań jednostek kościelnych oraz organizacji pozarządowych w podejmowaniu działań mających służyć realizacji celów Stowarzyszenia, w ramach celów statutowych tych jednostek lub organizacji.

Historia

powstania Stowarzyszenia „Dzieci Targówka”

 

Stowarzyszenie powstało w 2004 roku z inicjatywy proboszcza parafii Zmartwychwstania Pańskiego księdza Tomasza Gilla i jego przyjaciół.

Ale zanim do tego doszło ...

 Ferajna z parafii na Targówku
„Nieprzespanej nocy znojnej...”  – śpiewał przed laty Grzesiuk, sławiąc w piosnce mit „warszawskiej” ulicy. Dziś ta piosenka dźwięczy w uszach księdza Tomasza Gilla, proboszcza parafii Zmartwychwstania Pańskiego na Targówku Przemysłowym.

Początki tej parafii były bardzo trudne – mówi ksiądz Tomasz – osiedle to funkcjonowało właściwie poza ramami cywilizacji. Jeden z pierwszych proboszczów tej parafii, ksiądz Potocki opisuje w kronice, że ludzie w czasie roztopów pływali po ulicy baliami, a okoliczne męty praskie zbierały się tu, aby napadać na pociągi. Jakże to wdzięczny „temat do duszpasterstwa”. Coś z tego ducha zostało do dzisiaj. To chyba najuboższa parafia w Warszawie – dodaje z uśmiechem.

Jednakże dzięki staraniom kolejarzy warszawskich, zamieszkujących Targówek Przemysłowy i Utratę, społeczność tamtejsza doczekała się w 1919 roku erekcji parafii, której dokonał Kardynał Aleksander Kakowski. Poświęcenia kościoła, zbudowanego według projektu wybitnego architekta Stefana Szyllera (twórcy m.in. przepięknego gmachu Zachęty), dokonał ówczesny nuncjusz apostolski Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI. Świątynia wypełniła się wiernymi, a pierwszym proboszczem został ksiądz Eustachy Krocin – „niepokorny” kapłan, który zasłynął zbrojnym najazdem na świątynię mariawicką w Lesznie.

Społeczność Targówka Przemysłowego, licząca wówczas 12 000 dusz, była do tego momentu bardzo zaniedbana, żyła właściwie poza zasadniczym nurtem społecznym. Kolejarze tworzyli niejako elitę, resztę stanowili ubodzy piaskarze, rzemieślnicy i robotnicy fabryczni. Nie było instytucji publicznych ani nawet porządnej drogi. Powstanie Kościoła wniosło w tę grupę nowe życie. Na terenie ofiarowanym przez księdza Krocina powstała szkoła (działająca do dziś), a jego następca założył świetlicę dla dzieci oraz błogosławił żyjące dotychczas bez ślubu rodziny i chrzcił ich dzieci. Powoli kościół stał się centrum kulturalnym osiedla.

Potężnym ciosem w dynamicznie rozwijającą się parafię był wybuch II Wojny Światowej. Ze względu na koncentrację przemysłu Targówek był bombardowany we wrześniu 1939 roku, w wyniku czego wiele rodzin musiało opuścić dzielnicę. Największą traumę stanowi jednak tzw. „Łapanka na Targówku”. 25 sierpnia 1944 roku hitlerowcy wywieźli z parafii 4 tysiące mężczyzn w obawie, by nie wzięli udziału w Powstaniu Warszawskim. Przypomina o tym tablica znajdująca się w kościele.

Po wojnie odremontowany i powiększony o dwie kaplice kościół był ośrodkiem pracy duszpasterskiej wśród biedniejących parafian. Po reżimie faszystowskim nadszedł jednak reżim komunistyczny. Powojenne władze, oświecone ideałami „humanizmu socjalistycznego”, skazały dzielnicę na społeczną zagładę. W latach siedemdziesiątych nastąpił kolejny, masowy odpływ ludności, administracyjnie wysiedlanej z szybko burzonych domów. Tym, którzy zostali, zakazano remontowania mieszkań. Tak starano się przygotować miejsce pod uprzemysłowioną część dzielnicy.

Ludzie jednak nie chcieli opuścić tego miejsca, ponieważ byli i są z nim bardzo związani. Wszyscy się tu znają, razem się wychowywali, bawili i wspólnie teraz znoszą ogromne trudności życiowe.

– Rzeczywiście jest tu bardzo ciężko – potwierdza ksiądz proboszcz – ale oni nie chcą wyjeżdżać. Również wiele rodzin, które były zmuszone opuścić ten teren, przyjeżdża, zamawia Mszę Świętą, odwiedza „stare kąty”.

– Wobec takich ludzi nie wystarczy wyjść na ambonę i głosić Słowo Boże, bo traktują mnie jak każdego innego „cwaniaka” – dodaje. Potrzebny jest „konkret”.

            Przyglądając się sytuacji, ksiądz Tomasz stwierdził, że w pierwszym rzędzie należy zająć się dziećmi i młodzieżą. Założył więc Stowarzyszenie „Dzieci Targówka”, zajmujące się gromadzeniem sympatyków i sponsorów prowadzonej działalności wychowawczej. Ponadto zorganizował spotkania dla młodzieży, utworzył świetlicę terapeutyczną i Koło Muzyczne.

– Chodzi o to, żeby pokazać im, że istnieje jakiś inny, lepszy świat – wyjaśnia ksiądz Tomasz. Ich podstawowe doświadczenia, to bowiem najczęściej: bieda, ulica, wódka i przemoc w domu. Dzieciaki często przychodzą po szkole do mnie po ciastko i cukierki.

– Naszym celem jest tworzenie w ludziach trwałych fundamentów życiowych – podkreśla proboszcz – a sprawą zasadniczą jest troska o więź z Bogiem i życie duchowe. Dlatego w parafii funkcjonują grupy formacyjne – dorosłych, młodych małżeństw, nauczycieli i młodzieży.

Opr. Marcin Malicki

.

Rzezba Chrystusa PNG

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zmartwychwstania Pańskiego

03-788 Warszawa

Ul. Księcia Ziemowita 39

NIP: 524-22-10-933

REGON: 013101248

Nr konta Bank SANTANDER: 56 1090 1043 0000 0001 0124 6212

e-mail: kancelaria@parafiazmartwychwstaniapanskiego.pl

@ Copyright Parafia Zmartwychwstania Pańskiego 2012. All rights reserved. Administrator strony: stronapzp@gmail.com